slovník pojmů

AWG (American Wire Gauge)

AWG je americká míra kabelů a odpovídá zhruba průřezu kabelu v mm².

Číselné hodnoty tohoto amerického systému značení značí vždy průřez vodiče. Čísla samá jsou bez dimenzí a odvozená logaritmickým spojením z výchozí hodnoty (podobně jako u hodnoty hladiny zvuku deziBel). Jelikož výpočetní vzorec je pro normální běžné použití nepraktický, používají se tabulky, ve kterých je znázorněna souvislost mezi hodnotou AWG a příslušným průřezem vodiče. Důležité je si uvědomit, že se tímto způsobem označují efektivní průřezy vodiče, t.z. pro lankové vodiče je potřeba zohlednit i prostor mezi jednotlivými dráty (drát + vzduch), který se celkový průřez zvětšuje mezi 25% až 40%.

Srovnávací tabulka mezi AWG a průřezem v mm², přičemž údaje v AWG o příslušných plochách průřezu leží až o 10% nad udanými srovnávacími metrickými plochami.

AWG mm2 teor. mm2
20 0,5 0,517619
18 0,75 0,823047
17 1 1,037843
15 1,5 1,650235
13 2,5 2,623976
11 4,0 4,172286
9 6,0 6,634194
7 10,0 10,548782
5 16,0 16,773220

 

Bi-Wiring

Bi-Wiringem se nazývá spojení mezi zesilovačem a reproduktorovými soustavami se dvěma páry vodičů, jedním pro vrchní frekvenční pásmo a s jedním pro dolní frekvenční pásmo. Reproduktorová soustava, u které můžete použít Bi-Wiring má dvě separátní cesty signálu jak pro pól plus, tak i mínus. Mnoho výrobců reproduktorových soustav zastává názor, že rozdělením cesty signálu od zesilovače k reproduktorům dosáhne reprodukce vyšší detailnosti.

CE a IEC konformita

CE

Evropské společenství (Communauté Européenne) má řadu rozsáhlých směrnic pro bezpečnost výrobků a ochranu životního prostředí. Toto dílo se neustále rozšiřuje a slouží v jeho podobě přenesené do národního zákonodárství, bezpečnosti používání výrobků uživatelem, resp. zabezpečené likvidaci na konci doby používání přístroje.

Značkou CE na produktu výrobce potvrzuje, že tento výrobek odpovídá těmto směrnicím.

IEC
„International Electrotechnical Commission". Stanovuje mezinárodní standardy pro elektrické a elektronické výrobky a součástky. Prostřednictvím národních norem a zákonodárství se stávají tato doporučení závaznými.

Příklad IEC a CE konformity:

Reproduktorové terminály na audiopřístrojích, a sice na reproduktorových soustavách principielně a na zesilovačích tehdy, když nelze vyloučit, že na reproduktorových terminálech nedodají výkon větší než 34,5 Voltu, musí být chráněny před dotekem. WBT nabízí konsekventně čím dál větší paletu plně izolovaných reproduktorových terminálů. U nejnovějšího výrobku, terminálu nextgen WBT-0710, se dokonce podařilo skrýt plast pod kovový lesk. Ani reproduktorové konektory již nějakou dobu nesmí mít v zapojeném stavu neizolovaný kovový povrch (viz Safety Pin banán WBT-0645 a sendvičová vidlice WBT-0680/-0660, přičemž Safety Pin sice vychází ze zákazu standardních banánů vyvozeného z CE konformity, avšak ochranu před dotekem zaručuje plnou izolací.

Problém propojení mezi zesilovačem a reproduktorovými soustavami pomocí kabelů, které jsou na obou koncích opatřeny konektory, nebo konektorům podobnými spoji, je i nadále bezpečnostním problémem, přenášejí-li výkon větší než 150 Wattů.

Technika spojení krimpováním / krimpování

Technika napojení krimpováním byla vyvinuta pro použití uchycení lankových vodičů pomocí šroubů. Lankové vodiče jsou kabely, které nesestávají z jednoho samostatného silného drátu, nýbrž z množství slabších drátků. Tyto slabší drátky se mohou při dotažení šroubem odlámat a stabilní a spolehlivý spoj tak není možný.

U krimpování se na odizolovaný konec kabelu nasune vhodná dutinka. Tato dutinka se pomocí krimpovacích kleští slisuje. Pod tlakem těchto kleští se povrchy materiálu spojí, tak že vznikne homogenní kovová hmota.

Tento napojovací kus se poté připevní buď pomocí šroubku do konektoru, nebo do terminálu.

Mimo normálních dutinek nabízí WBT také dutinky s nastříkaným plastovým límcem. Při použití dutinek s límcem se dutinky nasunou tak daleko přes odizolované místo kabelu, že límec sahá i přes izolaci kabelu. Tím je chráněno citlivé místo kabelu u konce izolace přez odlomením. Toto je důležité zejména tehdy, manipulujeme-li s kabelem často.

Krimpování je nohem vyspělejší a lepší technikou napojení konců kabelových lanek, zejména jedná-li se kabely s větším průřezem. Zde při pájení vzniká nebezpečí studeného spoje. To znamená, že pod horkým cínem se vytvoří vzduchová bublina a udržuje pájený spoj stále chemicky aktivním, t.z. přístupným povrchové korozi.

Rozhodující výhodou krimpování však je, že se nepoužívá jak pájecích prostředků (tavidla a cínu) tak ani horka. Pájecí cín je vždy směsí z cínu a (většinou agresivního) tavidla a drobného podílu stříbra. Pájený spoj je tudíž vždy z hlediska vodivosti slabým místem. Horko narušuje nejen materiál vodiče a iziolace, nýbrž je schopné uvolnit z obalu kabelu z PVC plyny, které působí na kontakt a mohou zde vyvolat chemickou reakci. U krimpování odpadají všechny tyto negativní vlivy. Používané dutinky od WBT jsou z čisté mědi, někdy i z ryzího stříbra a s vodivostí kabelu si v ničem nezadají. Navíc se dotažením pomocí šroubu dosáhne vynikající mechanické stability, která udržuje přechodový odpor konsekventně nízkým.

Krimpované konektory si zpravidla vyžadují víc výrobní pracnosti. U WBT se veškeré okrimpované spoje upevňují pomocí torxních šroubů se speciálním jemným závitem. To zaručuje, že jednou vytvořený tlak bude perfektně držet. Krimpované konektory lze opětovně používat.

Dvoustupňová podložka

Dvoustupňové podložky se u reproduktorových terminálů a cinchových zásuvek montují mezi tělo terminálu nebo zásuvky a montážní panel. Mají několik funkcí:

>> izolují terminál/zásuvku od montážního panelu.
>> starají se o to, aby se terminál/zásuvka při dotahování upevňovacích matic neprotočil.
>> jelikož jsou dvoustupňové podložky barevně provedené, slouží i jako značení pólů.

Při instalaci reproduktorových terminálů umožňují též otáčení po 45° krocích. Tak je u plně izolovaných terminálů možné natočit vstupní otvor tak, aby u stísněných podmínek bylo možné pohodlně zapojit kabely.

WBT- torxní dvoušroubový systém

(jen s kabelovými vidlicemi WBT a banánkovými konektory WBT-0645 a 0610)

Krimpovací klece těchto kabelových spojek jsou vybaveny dvěma za sebou seřazenými torxními šrouby, tak že lze spoj přišroubovat dvojitě. Výsledkem je spoj velmi pevný v tahu a elektricky bezpečný s nízkým přechodovým odporem.

Točivý moment

Točivý moment je výsledek síly a páky, se kterým se například dotahuje šroub. Jednotkou míry je Newtonmetr (Nm). Nm = kgm²/s².

Momentový klíč WBT-0481 je z výroby nastaven na 5dNm (d je pro deci, čili 1/10tinu hodnoty), tak že každý šroub je pomocí tohoto klíče možné dotáhnout maximálně touto silou (tímto točivým momentem). Tím se zabrání stržení šroubu a tím i zničení konektorového spoje.

(viz též přechodový odpor)

Ferromagnetické látky

Tato třída materiálů (z většiny zastoupená Ni, Fe, Co) se vyznačuje relativní Permeabilitou (magnetickou vodivostí) µr, která je podstatně větší než 1.

Permeabilita vytváří souvislost mezi magnetizací H a indukčností B dle rovnice B=µ0•µr•H. µr je sice konstantou materiálu, avšak u feromagnetických materiálů není konstatní. Z důvodů různých fyzikálních důvodů vysoké permeability je µr spojeno se dvěma velmi nemilými vlastnostmi z hlediska techniky přenosu: a sice sytící indukcí a hysterezí. První znamená, že po překročení určitého stupně magnetizace nebo způsobujícího proudu nabírá
µr téměř náhle hodnotu 1 a tím se podobně jako dioda stává nelineární; druhé znamená, že indukčnost nezávisí jen na okamžité hodnotě proudu, nýbrž i na jeho směru (stoupavě nebo klesavě a tím „indukuje" do každé signálové cesty ovlivněné hodnotou B resp. H, další neovladatelnou nelinearitu.

K ovlivnění dochází přes magnetická střídavá pole proudu signálu, která do vodivých materiálů ve svém dosahu indukují napětí, resp, proudy, které vedou k ztrátám díky vířivým proudům závislým na frekvenci (lineární zkreslení). Dojde-li k těmto ztrátám ve feromagnetických materiálech, stávají se výše uvedená nelineární zkreslení součástí signálu.

Jediná možnost ovládnout tuto nelinearitu spočívá v tom, ji vůbec nenechat vzniknout. Z konstruktivních důvodů nelze vliv vířivých proudů zcela vyloučit, použití feromagnetických materiálů však ano.

Magnetizovatelný kov je například nikl. Pozlacené plochy se z pravidla nanáší na vrstvu niklu, která funguje jako „adhézní vrstva" mezi kovové tělo a pozlacení.

Aby se zabránilo výše uvedeným zkreslením, mají špičkové výrobky od WBT velmi náročné, bezniklové pozlacení.

Inch (palec)

Používá se v anglicky hovořících oblastech. U nás je známý jako palec.
1 Inch = 2,54 cm

Kaskádovatelný

(možné pouze s WBT-0645)

Máte-li možnost na straně přístrojů nainstalovat Bi-Wiringové terminály a na druhé však ne (např. na zesilovači, můžete pomocí WBT-0645 spojit vždy oba póly plus a oba póly mínus. K tomu jednoduše zasunete druhý konektor do otočné hlavice prvního konektoru a dotáhnete jej.

Tip: před zasunutím a vysunutím dbejte vždy na to, aby byl středový trn uvolněný.

Kontaktní mikrofonie

Spojí-li se mechanicky dva vodiče, vznikne na přechodu mezi oběma vodiči elektrický odpor. Tento odpor závisí na mnoha faktorech, mimo jiné také na mechanickém tlaku, se kterým jsou vodiče stlačovány dohromady. Čím vyšší tlak, tím nižší odpor.

Vibruje-li, nebo kmitá-li místo kontaktu, může se tento tlak bodově v rytmusu kmitání znatelně změnit. To znamená, že je signál v tomto rytmu přenášen lépe či hůře. Tento efekt vzniká především u reproduktorů a je znatelně slyšitelný jako zkreslení signálu.

Výrobci reproduktorových soustav se sice snaží, aby vytvořili ozvučnici co nejvíce pasivní, přesto nedokáží zcela zabránit vibracím a ty se samozřejmě přenáší i na reproduktorové terminály.

Pájený spoj

Spojení dvou elektrických vodičů pomocí pájení. Mimo vhodného elektrické pájecího zařízení je potřeba též cínové pájky.

Důležitým kvalitativním ukazatelem cínové pájky je tavný bod. Elektronické součástky jsou často citlivé na horko, nebo jsou zapouzdřeny v plastech, které při ohřevu měknou. Aby se předešlo takovýmto poškozením, měla by teplota tavného bodu být tak nízká, jak je to jen možné. Samozřejmě nesmí být ani elektrické pájecí zařízení příliš horké.

Dalším ukazatelem kvality je tavidlo, které je nutné, aby snížilo povrchové napětí cínové pájky, aby vůbec mohlo dojít k spojení pájených ploch. Přitom je potřeba zabránit tomu, aby letované povrchy byly tavidlem poškozeny.

Cínová pájka od WBT je optimalizovaná na obě podmínky. Má velmi nízký tavný bod a tavidlo je bezhalogenové a nenapadá tudíž citlivé povrchy.

Podíváme-li se na proces letování přesněji, zjistíme, že tento „triviální" proces spojení dvou kovů pomocí třetího, roztaveného kovu, je velmi komplexní záležitostí.

Nestačí dát k sobě roztavenou cínovou pájku, tavidlo a kontakty, které mají být spojeny. Zde je uvedeno několik důležitých parametrů na které je potřeba dbát:

Proces tavení a tuhnutí by v ideálním případě měl probíhat v úzkém rozmezí teplot, aby se dosáhlo rychlého smáčení a taktéž rychlého a tím nekřehkého ztuhnutí. Jen tak budou vytvořené povrchy letovaných spojů hladké a odolné proti korozi.
Roztavený pájecí kov by neměl víc, než je nutné narušit špičku elektrického pájecího přístroje ani vodivé součástky (zejména důležité pro výrobce přístrojů: pájka musí být vhodná pro příslušné použití v souladu s platnými předpisy!)
Vodivost pájecího materiálu by neměla vytvořený spoj elektricky zhoršit oproti přívodnímu vedení.
Za to, že dobré dnes obsahují určitý podíl stříbra, vděčíme převážně výše uvedeným metalurgickým požadavků. Cínová pájka od WBT obsahuje 4% ryzího stříbra. Podstatné zvýšení podílu stříbra nad 4% by zásadně narušilo metalurgickou vyváženost pájky a vyhnalo cenu neúměrně do výšky.

Nové bezolovnaté pájky WBT-0805, WBT-0825 a WBT-0845 vykazují oproti olovnatým verzím WBT-0800, WBT-0820 a WBT-0845 nepatrně lepší vodivost. Toto je způsobeno zejména vyšším obsahem cínu.

Magnetostrikce

Magnetostrikcí se nazývá efekt, který mění formu nebo objem materiálu při přiložení magnetického pole. Základem mechanické deformace materiálu magnetickým polem je vzájemné působení mezi externím, z vnějšku působícím magnetickým polem a elementárním magnetismem atomů, kolem kterých se pohybují elektrony. Síla tohoto efektu závisí na krystalické struktuře a prvcích obsažených v materiálu a je nejvýraznější u feromagnetických materiálů.

U elektrického kontaktu, jehož kvalita je dána převážně tlakem na kontakt, se magnetostriktivní změny geometrie způsobené proudem tekoucím do reproduktorů projevují přímo na přechodovém odporu.

OEM

(Original Equipment Manufacturer)

OEM je výrobcem vyrobený produkt nebo součástka, kterou sám nedává na trh.

OFC

(Oxygen Free Copper)

Obzvláště čistá měď, která neobsahuje zejména kyslík, který na rozhraní zrn může způsobovat tvorbou CuO nelinearitu.

Montáž na tištěný spoj

(jen WBT-0234, WBT-0274)

Možnost montáže, elektricky i mechanicky, přímo na tištěném spoji. Obpadá propojení kabelem mezi zásuvkou a tištěným spojem.

Značení pólů / dodává se v 9 barvách

Vstupy a výstupy na elektronických zařízeních zábavního průmyslu jsou z pravidla jednotně barevně označeny. To zjednodušuje spojení jednotlivých přístrojů a má zabránit chybám při propojení kabely.

Všechny spojky WBT jsou označeny barevným značením pólů typickým pro účel použití.

Cinchové konektory a cinchové zásuvky nextgen se dodávají se značením pólů uvedeným v následující tabulce.

Přehled nejdůležitějších značení pólů

bílá Stereo levý kanál červená Stereo pravý kanál
modrá Reproduktor zadní levý šedá Reproduktor zadní pravý
zelená Středový reproduktor fialová Subwoofer
oranžová Digital Audio žlutá Composite Video
černá Vertikální video synchronizace

Kabelové oko

Kabelové oko je kabelová vidlice tvarovaná do uzavřeného kruhu.

Safety-pin

(jen u WBT-0645 a 0610)

Banánkový konektor WBT-0645 je jediným banánkovým konektorem, který je vybaven bezpečnostním hrotem (Safety-pin). Te dělá z banánkového konektoru CE konformní spojovací prvek, jelikož zamezuje tomu, aby se WBT-0645 omylem, například hrou dětí, dal zasunout do elektrické zásuvky!

Safety-pin je čistě bezpečnostní kolík a nemá samozřejmě žádné zvukové vlastnosti. Nezaměňovat se Safety Stick!

Elastomerový tlumič vibrací

(u kabelových vidlic od WBT a WBT Power Bridges a reproduktorového terminálu nextgen WBT-0710)

Elastomerový tlumič vibrací sestává z trvale elastické, tlumivé umělé hmoty. Kovolé díly kontaktních vidlic (stejně tak jako vodivý materiál mezi kontaktními vidlicemi WBT můstků) mají díky vytaženým hranám miskovitý tvar, do kterého se vkládá elastomer. Tím se tlumí vibrace a potlačuje mikrofonie.

Torx / Torxní šrouby

Torx je dalším vývojovým stupněm imbusového klíče a křížového šroubováku. Profil se podobá šesticípé hvězdě. Profil je svislý, tak že nevznikají žádné zpětné síly, které by klíč vytlačovaly z profilu a vedly by k poškození hlavy šroubu.

WBT používá pouze šrouby s profilem T.6, tak že je zapotřebí pouze jeden klíč na všechny torxní šrouby.

přechodový odpor

Zpojí-li se mechanicky dva elektrické vodiče, vznikne na přechodu mezi oběma vodiči přechodový odpor. Tento odpor je závislý od povrchových vlastností a velikosti kontaktních ploch. Jelikož plochy v mikroskopickém měřítku nejsou nikdy rovné, dochází ke kontaktu pouze na vrcholcích těchto míst plochy.

Vycházíme-li z toho, že je kontakt tvořen spojením kov vodiče na kov vodiče, platí, že přechodový odpor je specifickým odporem plochy těchto „kontaktních výstupků" a jejich výškou, kterými protéká proud.

Čím větší je součet kontaktních ploch, tím nižší je výsledný odpor, tím více výkonu dokáže kontaktní místo přenést. Vodiče proto musí být pevně stlačeny k sobě, aby odstup a výška kontaktních vrcholků byly co nejmenší a výsledná styčná plocha co největší.

Čím vyšší je tlak na kontaktní místo, za předpokladu jeho konstantnosti, tím lepší je kontakt. Proto jsou všechny konektory, reproduktorové terminály a kabelové vidlice od WBT tak konstruovány, že buď vydrží, nebo generují vysoký tlak na kontakty.

Vlnový odpor (Impedance)

Ten kdo viděl na své obrazovce dvojité obrysy (duchy), kvůli chybějícím koncovým odporům, nenavázal pomocí ISDN-telefonu nebo datového vedení žádné spojení, nebo kdo stál před zničenou mikrovlnou troubou, protože do ní dal nevhodné nádobí, byl svědkem chybného přizpůsobení. Jedná se o chybná přizpůsobení vlnových odporů, které jsou příčinou (ničivých) rušivých reflexí.

Zde se nejedná (jen) o tak zvané přizpůsobení výkonu mezi generátorem a spotřebičem, které je potřeba pro vydání maximálního výkonu od zdroje, nýbrž o přizpůsobení spojení závislého na době přeběhu u zdroje na jedné straně a zátěže na straně druhé, které je odpovědné za zabránění časově rozložených reflexí. Jelikož je sotva možné jedno vedení na každém konci přizpůsobit jiné impedanci (označení všeobecně komplexního odporu), udává vodič svým vlnovým odporem hodnotu pro zdrojovou a zátěžovou impedanci, které je zapotřebí pro nerušený přenos signálu.

Hodnota vlnového odporu kabelů závislá na frekvenci v Ω ukazuje na to, že za základ modelu, respektive aproximace je bezztrátové uspořádání. Neumí však mást tím, že to jsou reaktivní části geometrie vodiče (indukčnost a kapacita), které staví odpor do cesty šíření proudových a napěťových stavů (tak zvaných vln). Jejich velikost je v zásadě dána geometrií, ohmův smyčkový odpor a izolační ztráty jsou pro reálné vedení audiosignálu zanedbatelné.

Jelikož však geometrie cinchového spoje, který je součástí vedení, ve své prapodobě dělá realizovatelné vlnové odpory maximálně mezi 15 Ω a 45 Ω, musela být celokovová podoba při zachování geometrických rozměrů přeorganizována do bifilárního uspořádání, aby mohla být provozována s 75 Ω vlnového odporu bez reflexí na odpovídajících běžných kabelech.